×

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ hiển thị dưới đây (sau đây gọi là "Điều khoản và Điều kiện ") quy định các điều khoản và điều kiện được đồng ý bởi và giữa Công ty Cổ phần 1618PLAY (sau đây gọi tắt là “Công ty”, hoặc “1618PLAY ”, hoặc “chúng tôi”) và người sử dụng (sau đây gọi tắt là “người dùng ”, hoặc “bạn”) về việc, hoặc có liên quan tới việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử và các dịch vụ có liên quan bởi Công ty (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ ”).

1.     Định nghĩa:

Các từ ngữ và điều khoản sau sẽ có ý nghĩa như được định nghĩa dưới đây khi được sử dụng trong Điều khoản và Điều kiện:

1.1.     “Trò chơi điện tử” hoặc “game ” được hiểu là trò chơi điện tử có thể được cung cấp trực tuyến (online) hoặc không trực tuyến (offline). Trò chơi điện tử có thể được cung cấp bởi 1618PLAY, hoặc bởi các Đối tác của chúng tôi thông qua kênh phân phối/cung cấp của chúng tôi. 

1.2.     “Dịch vụ” được hiểu là dịch vụ trò chơi điện tử và các dịch vụ khác bao gồm trong đó, có hoặc được cung cấp kèm theo, hoặc các dịch vụ khác có liên quan tới việc cung cấp, khai thác, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử mà thông qua đó người dùng có thể truy cập, tải về, và sử dụng được game theo nhưng mong muốn. Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn tới Dịch vụ game, Dịch vụ hỗ trợ thanh toán,…

1.3.     “Website” được hiểu là trang thông tin điện tử có địa chỉ  http://1618play.vn/, và các trang thông tin điện tử khác được sử dụng bởi Công ty để duy trì, cung cấp, vận hành dịch vụ, hoặc có liên quan tới việc cung cấp Dịch vụ.

1.4.     “Đối tác” được hiểu là các đối tác, có thể là thể nhân hoặc pháp nhân mà có hợp tác với 1618PLAY trong việc cung cấp Dịch vụ, Nội dung,…

1.5.     “Tài khoản” có nghĩa là một tập hợp các chuỗi ký tự hoặc bất kỳ các dấu khác mà phát hành bởi Công ty tại thời điểm bắt đầu việc sử dụng Dịch vụ để định danh một người dùng duy nhất. Trong số đó, định danh (các định danh) được thiết lập bởi các công ty dựa trên ứng dụng của người dùng được gọi là “ID Người Dùng”.

1.6.     “Tiền tệ game” để chỉ các loại đơn vị quy ước mà Người dùng có thể sử dụng để trao đổi, mua bán vật phẩm ảo, điểm thưởng (nếu có) trong game, cũng như cho những nội dung và Dịch vụ khác được cung cấp bởi Công ty mà không phải là miễn phí.

1.7.     “Điều khoản và Điều kiện riêng biệt ” có nghĩa là các tài liệu đã phát hành, hoặc sẽ được Công ty phát hành. Việc phát hành Điều khoản và Điều kiện riêng biệt được thể hiện thông qua việc tải lên bởi Công ty liên quan đến Dịch vụ, dưới tiêu đề “thỏa thuận”,''hướng dẫn”, “chính sách”, hoặc dưới dạng tiêu đề khác tại website cung cấp Dịch vụ đó. Điều khoản và Điều kiện riêng biệt là một bộ phận cấu thành của Điều khoản và Điều kiện này. Việc đề cập tới Điều khoản và Điều kiện trong văn bản này cũng ngụ ý và bao hàm/bao gồm cả các Điều khoản và Điều kiện riêng biệt.

1.8.     "Nội dung" có nghĩa là những thông tin như văn bản, tập tin âm thanh, âm nhạc, hình ảnh, video, phần mềm, chương trình, mã máy tính, vv... mà có thể được truy cập, hoặc sử dụng thông qua Dịch vụ.

1.9.     "Nội dung đệ trình" có nghĩa là những nội dung mà Người dùng đã gửi, truyền hoặc tải lên, bao gồm nhưng không giới hạn tới các ký tự, văn bản, nội dung, thông điệp, thông báo, hình ảnh, các tệp tin hình ảnh, tệp tin âm thanh, đoạn clip,...

1.10.     "Dịch vụ trả tiền" có nghĩa là Dịch vụ hoặc Nội dung được cung cấp cho Người dùng Dịch vụ, mà không phải là miễn phí (bao gồm nhưng không giới hạn những trường hợp Dịch vụ hoặc Nội dung được trao đổi trong tiền tiện game mà không phải là miễn phí).

1.11.     “Bất khả kháng” là các sự kiện xảy trong quá trình cung cấp Dịch vụ nằm ngoài ý chí chủ quan của Công ty, Bất khả kháng xảy ra ngoài dự liệu hợp lý của Công ty và khiến Công ty không thể khắc phục được dù đã áp dụng các biện pháp hợp lý trong khả năng của mình. Bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn tới thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, đình công, sự cố kỹ thuật khách quan, tấn công bởi tin tặc, xâm nhập hệ thống trái phép, đánh cắp thông tin, các hành động hacking khác,…

2.      THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

2.1.     Tất cả Người dùng đồng ý và cam kết sử dụng Dịch vụ phù hợp với các quy định trong Điều khoản và Điều kiện. Người dùng không thể sử dụng Dịch vụ trừ khi họ đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện đó. Thỏa thuận/cam kết này là hợp lệ và không thể thay đổi.

2.2.     Khi sử dụng và/hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ, người dùng được coi là đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện cũng như với mọi thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung của Điều khoản và Điều kiện. Thỏa thuận này là hợp lệ và không thể thay đổi.

2.3.     Nếu có các Điều khoản và Điều kiện riêng biệt cho các Dịch vụ, hoặc từng Dịch vụ, người dùng cũng đồng ý tuân thủ theo các Điều khoản và Điều kiện riêng biệt đó cũng như tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện thông thường. Điều khoản và Điều kiện riêng biệt cho các Dịch vụ có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm được đăng tải và hiển thị trên website.

2.4.     Người dùng xác nhận và đồng ý rằng giữa người dùng và Công ty không tồn tại bất kỳ một quan hệ liên doanh, đối tác, quan hệ lao động, hoặc quan hệ đại lý nào xuất phát từ Điều khoản và Điều kiện hoặc do việc người dùng sử dụng Dịch vụ của Công ty. Công ty thực hiện Điều khoản và Điều kiện này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong Điều khoản và Điều kiện này cản trở quyền của Công ty tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án, cũng như của các cơ quan quyền lực Nhà nước có thẩm quyền khác liên quan đến việc người dùng sử dụng Dịch vụ của Công ty hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng Dịch vụ của Bạn

3.     SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

        Công ty có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện và/hoặc Điều khoản và Điều kiện riêng biệt khi Công ty cho là cần thiết mà không cần thông báo trước cho người dùng. Sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi đó được đăng tải trên website điều hành bởi Công ty dành cho việc cung cấp Dịch vụ đó. Người dùng sẽ được coi là chấp thuận với các sửa đổi đó thông qua việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

Người dùng đồng ý rằng người dùng có trách nhiệm chú ý đến, cũng như kiểm tra các điều khoản và điều kiện một cách thường xuyên khi sử dụng Dịch vụ từ khi một thông báo riêng biệt liên quan đến các sửa đổi Điều khoản và Điều kiện hay sửa đổi Điều khoản và Điều kiện riêng biệt đó có thể không được cung cấp. Mặc dù vậy, việc thông báo liên quan đến sửa đổi Điều khoản và Điều kiện như vậy không phải là bắt buộc và không ảnh hưởng tới hiệu lực của việc sửa đổi Điều khoản và Điều kiện.

4.     TÀI KHOẢN

4.1.     Người dùng khi cung cấp thông tin của mình tới Công ty sẽ phải cung cấp những thông tin xác thực, chính xác và đầy đủ trong khi sử dụng Dịch vụ cũng như giữ những thông tin đó luôn được cập nhật mỗi khi có sự thay đổi, sửa đổi, hoặc thay thế.

4.2.     Nếu người dùng đăng ký một mật khẩu khi sử dụng dịch vụ, người dùng sẽ phải chú ý đến mật khẩu đó và có trách nhiệm không sử dụng mật khẩu đó theo một cách thức trái pháp luật. Công ty có thể xử lý tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của Người dùng như là hoạt động đã được thực hiện bởi chủ sở hữu của tài khoản đó.

4.3.     Khi Người dùng thay đổi thiết bị truyền của mình, người dùng có thể không tiếp tục sử dụng dữ liệu Tiền tệ game, Nội dung đệ trình, vv... trên thiết bị truyền mới của Người dùng trong trường hợp Người dùng đang sử dụng Dịch vụ mà không tạo ID Người dùng, hoặc nơi không có chức năng thiết lập một ID Người dùng trong dịch vụ.

4.4.     Công ty có toàn quyền xóa, cũng như chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ tài khoản nào mà không hoạt động trong một khoảng thời gian 180 ngày hoặc nhiều hơn kể từ lần kích hoạt, đăng nhập cuối cùng mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

4.5.     Quyền của Người dùng trong việc dùng Dịch vụ sẽ tự động chấm dứt khi tài khoản của họ bị xóa vì bất kỳ lý do nào.

4.6.     Mỗi tài khoản trong Dịch vụ dành cho việc sử dụng độc quyền và chỉ thuộc về chủ sở hữu của tài khoản. Người dùng không được phép chuyển giao/chuyển nhượng và/hoặc cho mượn tài khoản của họ tới bất kỳ bên thứ ba nào và cũng không được thừa kế bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

4.7.     Với Tài khoản của mình, Người dùng có thể khởi tạo các Tài khoản game trong việc sử dụng các trò chơi điện tử cung cấp bởi Công ty, trong đó với mỗi trò chơi điện tử, Người dùng có thể khởi tạo một hoặc nhiều  Tài khoản game tương ứng.

4.8.     Chuyển nhượng Tài khoản game: Với sự đồng ý và hỗ trợ bởi Công ty, Người dùng có thể chuyển nhượng Tài khoản game cho Người dùng khác. Việc chuyển nhượng Tài khoản game được xác lập dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện của Người dùng yêu cầu việc chuyển nhượng Tài khoản game. Cùng với việc chuyển nhượng Tài khoản game, các vật dụng, trang bị, hoặc các vật phẩm ảo khác được định hình trong trò chơi trực tuyến có trong Tài khoản game cũng sẽ được chuyển nhượng cùng với Tài khoản game này.

Trong quá trình chuyển nhượng Tài khoản game, Người dùng, bao gồm cả Người dùng chuyển nhượng Tài khoản game và Người dùng đồng ý nhận chuyển nhượng Tài khoản game, đồng ý và chấp nhận mọi sai sót, sai lệch, mất mát, thất thoát dữ liệu hoặc bất kỳ rủi ro nào khác có thể xảy ra đối với Tài khoản game được chuyển nhượng.

5.      QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ

5.1.     Người dùng sẽ tự cung cấp máy tính cá nhân cần thiết, thiết bị điện thoại di động, thiết bị truyền, Hệ điều hành, kết nối dữ liệu cũng như các phương tiện và điều kiện cần thiết khác cho việc sử dụng Dịch vụ bởi người dùng theo trách nhiệm của Người dùng với mức kinh phí mà người dùng bỏ ra.

5.2.     Công ty có toàn quyền hạn chế quyền truy cập vào toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ tùy thuộc vào điều kiện mà Công ty xem xét cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn tới tuổi tác, nhận dạng, tình trạng thành viên hiện tại, vv...

5.3.     Công ty có toàn quyền sửa đổi hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ bất cứ lúc nào theo ý kiến riêng của Công ty mà không cần bất kỳ thông báo trước nào cho Người dùng.Việc sửa đổi hoặc chấm dứt như vậy có hiệu lực ngay lập tức tại thời điểm Công ty thông báo về sửa đổi hoặc chấm dứt, trừ khi trong thông báo đó có quy định về một thời điểm khác.

5.4.     Đối với Dịch vụ trả tiền, Công ty sẽ không cung cấp bất kỳ khoản hoàn phí nào cho trường hợp hủy tài khoản hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng hoặc bất kỳ bồi thường nào liên quan tới tiền tệ game hoặc bất kì loại phí nào khác. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu được yêu cầu hợp lý bởi pháp luật hiện hành.

5.5.     Công ty không đảm bảo rằng bạn sẽ có thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ tại thời gian và địa điểm mà bạn chọn, cũng không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi cũng như những lỗi đó sẽ được sửa chữa và các game hoặc Dịch vụ sẽ không có virus hoặc các thành phần gây hại khác. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ gián đoạn hoặc lỗi, tổn thất, thiệt hại, đột nhập/xâm nhập trái phép, hành vi hacking, phá tường lửa (firewall), thất lạc thông tin (nếu có) xảy ra cho người dùng.

6.     QUẢNG CÁO

Công ty có quyền cung cấp tới người dùng các quảng cáo của Công ty, hoặc quảng cáo của Đối tác, hoặc của một bên thứ ba khác thông qua Dịch vụ.

7.     DỊCH VỤ CỦA CÁC ĐỐI TÁC

Nội dung hoặc các dịch vụ khác, cũng như quảng cáo được cung cấp bởi các Đối tác của Công ty và các trang thông tin điện tử liên kết với các Nội dung, dịch vụ, quảng cáo có thể được cung cấp bao gồm, hoặc kèm theo, hoặc liên kết với Dịch vụ của Công ty.

Người dùng hiểu và đồng ý rằng, Đối tác chịu tất cả các trách nhiệm về nội dung và/hoặc các dịch vụ họ cung cấp. Người dùng đồng ý và công nhận rằng Công ty có thể liên kết với hoặc cung cấp đường link của/hoặc dẫn tới các websites khác của các Đối tác hoặc bên thứ ba khác, và người dùng đồng ý rằng Công ty không kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với, bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm,... mà người dùng sử dụng, hoặc có được hoặc biết được từ các websites đó. Đồng thời người dùng cũng xác nhận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất và mất mát mà người dùng phải gánh chịu có nguyên nhân từ/hoặc do việc người dùng sử dụng các nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm,... đó từ các website như vậy.

Ngoài ra, Người dùng cũng đồng ý rằng người dùng sẽ, cùng với việc tuân thủ Điều khoản và Điều kiện, tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ do Đối tác cung cấp và /hoặc yêu cầu.

8.      NỘI DUNG

8.1.     Công ty đồng ý cho phép người dùng có quyền, dựa trên cơ sở không chuyển nhượng, không cấp lại và không độc quyền, trong việc sử dụng Nội dung được cung cấp bởi Công ty, chỉ với mục đích sử dụng Dịch vụ.

8.2.     Khi sử dụng Dịch vụ và Nội dung, người dùng phải tuân thủ theo những điều kiện thích hợp tuân theo các chi phí và thời gian sử dụng. Bất kể tình huống có các cụm từ như “Mua hàng”, “Bán hàng”, hoặc tương tự vậy khi xuất hiện trên màn hình Dịch vụ hoặc được thông báo/hoặc hiển thị dưới hình thức khác, Công ty sẽ vẫn có tất cả các quyền sở hữu trí tuệ cũng như tất cả các quyền khác trong/hoặc đối với các Nội dung mà Công ty cung cấp cho Người dùng và những quyền đó sẽ không được chuyển giao cho Người dùng.

8.3.     Người dùng không được sử dụng nội dung vượt ra ngoài phạm vi của việc sử dụng đã được định trước của Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn việc sao chép, truyền tải, mô phỏng, sửa đổi).

8.4.     Người dùng sẽ phải duy trì các quyền liên quan đến Nội dung đệ trình của mình như trước, và Công ty sẽ không có bất kỳ quyền nào liên quan đến những nội dung đó. Tuy nhiên, nếu không chỉ Người dùng mà tất cả những người dùng khác đều có thể nhìn thấy những nội dung đó, hoặc các Nội dung đệ trình đó được người dùng đặt dưới chế độ ”công khai”/ “public” thì Người dùng, người mà đăng Nội dung đệ trình đó sẽ đồng ý cấp cho Công ty một giấy phép/quyền mang tính toàn cầu, không độc quyền và miễn phí (với quyền cấp phép lại hoặc chuyển nhượng lại những nội dung đó cho các bên thứ ba làm việc với Công ty) với khoảng thời gian vô hạn để sử dụng (sau khi sửa đổi nội dung đó, nếu Công ty tin rằng nó cần thiết và thích hợp) những nội dung đó cho Dịch vụ và/hoặc mục đích quảng cáo. Việc cấp phép/quyền đó bởi Người dùng cho Công ty có hiệu lực từ thời điểm Người dùng cung cấp, hoặc truyền đưa lên, hoặc đăng tải các Nội dung đệ trình đó.

8.5.     Nếu Công ty tin rằng người sử dụng đã vi phạm luật hiện hành hoặc những quy định trong Điều khoản và Điều kiện liên quan tới những Nội dung đệ trình, Công ty có quyền ngăn cản người dùng sử dụng Nội dung đệ trình theo các cách thức nhất định, chẳng hạn như xóa Nội dung đệ trình mà không thông báo trước tới Người dùng. Công ty không có trách nhiệm bồi hoàn và/hoặc bồi thường cho người dùng bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào xảy ra cho người dùng trong trường hợp này.

9.     TIỀN TỆ GAME

9.1.     Tiền tệ game sẽ được cung cấp cho Người dùng bởi các phương tiện được Công ty chỉ định, bao gồm nhưng không giới hạn tới mua hàng, mua bán, phục vụ đặc biệt, khuyến mãi, chiết khấu,… và tương tự vậy. Những chi tiết liên quan đến các phương pháp, đơn vị, điều khoản thanh toán và tất cả các điều kiện khác liên quan đến tiền tệ game sẽ được quyết định bởi Công ty và được hiển thị phù hợp theo Dịch vụ.

9.2.     Tiền tệ game không thể được trao đổi hoặc sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài việc được cung cấp với Dịch vụ theo quy định của Công ty. Số lượng Tiền tệ game cần thiết để tiếp nhận các Dịch vụ hoặc nội dung cung cấp và các Điều khoản và Điều kiện của Tiền tệ game sẽ được quyết định bởi Công ty và hiển thị phù hợp cùng Dịch vụ.

9.3.     Tiền tệ game một khi đã được tiêu bởi Người dùng thì không thể hoàn lại vì bất kỳ lý do nào. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu được yêu cầu của luật hiện hành, hoặc vào các trường hợp đặc biệt mà Công ty quyết định khác. Nếu điều này xảy ra, Công ty sẽ xử lý hoàn phí Tiền tệ game theo quy định của pháp luật có liên quan, và những thông tin đó sẽ được tạo sẵn trên website của Công ty vv...

9.4.     Tiền tệ game có thể được sử dụng chỉ trong tài khoản mà Người dùng tiêu các Tiền tệ game và không thể được chỉ định hoặc chuyển sang tài khoản khác. Hơn nữa, Tiền tệ game không thể được thực hiện hoặc kết hợp giữa thiết bị truyền chạy trên những hệ điều hành khác nhau như các loại tiền tệ game khác nhau mặc dù chúng được phân loại theo cùng một tên.

10.     HẠN CHẾ

Người dùng sẽ không được tham gia vào, hoặc thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp những nội dung quy định dưới đây khi sử dụng Dịch vụ, Nội dung:

10.1.     Hoạt động vi phạm pháp luật, các tuyên án, các nghị quyết, các lệnh hoặc các biện pháp hành chính ràng buộc hợp pháp,  của Việt Nam.

10.2.     Các hoạt động có thể cản trở, vi phạm, đi ngược lại trật tự công cộng hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

10.3.     Các hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như bản quyền, thương hiệu và bằng sáng chế, danh tiếng, bảo mật, và tất cả các quyền khác Công ty và/hoặc một bên thứ ba nào đó được cấp bởi pháp luật hoặc hợp đồng.

10.4.     Hoạt động đăng hoặc truyền tải các biểu hiện tình dục hoặc bạo lực; những biểu hiện dẫn đến phân biệt đối xử, hoặc kỳ thị bởi chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tín ngưỡng, giới tính, tình trạng xã hội, nguồn gốc gia đình,vv...; những biểu hiện tạo ra hoặc khuyến khích hành vi tự sát, tự chấn thương hoặc lạm dụng ma túy; hoặc những biểu hiện chống đối xã hội bao gồm nội dung chống đối và làm phiền của những người khác.

10.5.     Các hoạt động dẫn đến việc hiểu sai lệch về Công ty và/hoặc bên thứ ba hoặc cố ý lan truyền thông tin sai lệch.

10.6.     Các hoạt động như gửi thư/tin nhắn/thông báo tùy tiện cho nhiều Người dùng (ngoại trừ những người đã được phê duyệt bởi Công ty), hoặc bất cứ hoạt động nào khác mà Công ty cho là để gửi thư rác.

10.7.     Các hoạt động trao đổi quyền sử dụng Nội dung, Nội dung đệ trình, hoặc bất kỳ một phần Nội dung, hoặc Dịch vụ mà người dùng sử dụng, hoặc có được từ việc cung cấp Dịch vụ bởi Công ty cho người dùng đó. vào tiền mặt, tài sản hoặc lợi ích kinh tế khác mà không có sự cho phép của Công ty.

10.8.     Các hoạt động sử dụng dịch vụ cho doanh số bán hàng, tiếp thị, quảng cáo, hoặc các mục đích thương mại khác (ngoại trừ những người đã được phê duyệt bởi Công ty); sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hành vi tình dục hoặc khiêu dâm; sử dụng Dịch vụ để một người với mục đích quan hệ tình dục hoặc bôi nhọ Người dùng khác hoặc sử dụng Dịch vụ cho những mục đích xâm phạm danh dự khác hoặc những cuộc tấn công chống lại những người dùng khác; hoặc sử dụng các dịch vụ cho các mục đích khác với mục đích thực sự của Dịch vụ, hoặc sử dụng cho các mục đích khác trái với pháp luật Việt Nam, hoặc pháp luật nơi người dùng đó cư trú.

10.9.     Các hoạt động có lợi hoặc cộng tác với các tổ chức, cá nhân, nhóm có hoạt động, hoặc có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật của Việt Nam, chống đối xã hội, các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước Việt Nam,…

10.10.   Các hoạt động có liên quan đến các hoạt động tôn giáo hoặc lời mời đến các nhóm tôn giáo.

10.11.   Các hoạt động bất hợp pháp hoặc không đúng dẫn đến sự thu thập, tiết lộ hoặc cung cấp những thông tin cá nhân lịch sử người dùng hoặc những thông tin tương tự của người khác.

10.12.   Người dùng đồng ý và công nhận rằng người dùng sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động hay thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể hoặc đe dọa làm gián đoạn hoặc tạm ngừng việc duy trì, cung cấp Dịch vụ của Công ty hoặc các dịch vụ và mạng lưới liên kết với các Dịch vụ của Công ty. Người dùng không thực hiện bất kỳ hoạt động nào, bao gồm nhưng không giới hạn tới các hoạt động ảnh hưởng đến máy chủ hoặc các hệ thống mạng của Dịch vụ; lạm dụng Dịch vụ bằng các phương tiện của BOTs, các công cụ gian lận hoặc các biện pháp kỹ thuật khác; cố ý sử dụng lỗi của Dịch vụ; tiếp cận với Dịch vụ thông qua các thiết bị truyền mà sự thay đổi đã được thực hiện, hoặc trên các thiết bị truyền có sự can thiệp, sửa đổi phần cứng hoặc phần mềm (ví dụ, hack hoặc jailbreak) , hoặc tương tự đã tạo ra nhưng đòi hỏi, yêu cầu bất hợp lý như nhiều lần hỏi cùng một câu hỏi không cần thiết, và can thiệp tới hoạt động của Công ty hoặc can thiệp tới việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng, hoặc tiếp cạn, hoặc sử dụng Dịch vụ bằng các tài khoản đã được tạo lập trên các thiết bị bị đánh cắp, đánh mất mà tài khoản đó không phải do người dùng như vậy lập ra.

10.13.   Không tiếp cận, hoặc sử dụng Dịch vụ bằng/thông qua tài khoản của người khác nếu không được người đó cho phép và được Công ty chấp thuận.

10.14.   Các hoạt động hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động nào được nêu trong các Điều khoản của mục này.

10.15.   Các hoạt động khác được Công ty xem xét là không phù hợp.

11.     TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG

11.1.     Thực hiện nghiêm ngặt, đúng và đầy đủ các nội dung điều chỉnh bởi pháp luật có liên quan, của Điều khoản và Điều kiện này.

11.2.     Người dùng phải sử dụng dịch vụ này và chấp nhận rủi ro của riêng mình, phải chịu tất cả trách nhiệm cho các hành động mà họ thực hiện cũng như kết quả tại Dịch vụ. Công ty sẽ không có trách nhiệm với việc mất các dữ liệu cá nhân (Tài khoản, Mật khẩu, thông tin thanh toán ,..) nếu người dùng chia sẻ thông tin của họ trên mạng cộng đồng hoặc với những người dùng trong và ngoài game.

11.3.     Công ty có thể áp dụng một hoặc đồng thời nhiều biện pháp sau đây mà không cần thông báo trước cho Người dùng, nếu Công ty nhận thấy người dùng đang sử dụng Dịch vụ theo cách vi phạm các Điều khoản và Điều kiện. Tuy nhiên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc ngăn chặn vi phạm đó của Người dùng hoặc những người khác.

11.3.1.  Thu hồi hoặc xoá toàn bộ hoặc một phần của Nội dung đệ trình.

11.3.2.  Đình chỉ hoặc thu hồi quyền của Người dùng trong việc sử dụng Nội dung.

11.3.3.  Tạm dừng hoặc xoá các tài khoản.

11.3.4.  Đình chỉ sử dụng toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ.

11.3.5.  Bất kỳ biện pháp khác mà Công ty xem xét thấy cần thiết và thích đáng.

11.4.     Trong trường hợp mà Công ty đã bị mất/thiệt hại hoặc phải trả một chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư) trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn đối với trường hợp mà Công ty đã bị một bên thứ ba kiện về việc làm hư hại) do Người dùng vi phạm pháp luật hiện hành hoặc các Điều khoản và Điều kiện trong khi sử dụng Dịch vụ, Người dùng đó ngay lập tức phải bồi hoàn cho Công ty mọi thiệt hại, chi phí theo yêu cầu của Công ty.

11.5.      Bất cứ khi nào có một vấn đề về lỗi game hoặc lỗi Dịch vụ, người dùng nên báo các lỗi đó với Công ty ngay lập tức, Công ty sẽ có quy định cụ thể về thời hạn để người dùng báo lỗi, nếu quá thời hạn này mà lỗi không được báo, Công ty không cam kết có thể tìm ra và khắc phục được lỗi cho người dùng.Công ty có quyền thực hiện bất cứ hành động nào để sửa chữa các lỗi đó trong khả năng hợp lý nhất có thể. Việc sử dụng những lỗi hoặc các hành vi hack/gian lận sẽ khiến người dùng bị cảnh báo hoặc bị cấm.

11.6.     Người dùng phải đồng ý với bên thứ ba của Công ty về những Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của bên cung cấp Dịch vụ.

11.7.     Người dùng đồng ý rằng người dùng sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động hay thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể hoặc đe dọa làm gián đoạn hoặc tạm ngừng Dịch vụ.

11.8.     Người dùng chỉ được phép khởi tạo, đặt tên tài khoản, mật khẩu, tên nhật vật, cũng như truyền tải, đăng tải, truyền đưa Nội dung đệ trình với các nội dung phù hợp với pháp luật hiện hành, với thuần phong mỹ tục, với Điều khoản và Điều kiện của Công ty.

12.     CHẤM DỨT TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ

12.1.      Chúng tôi có thể hạn chế, đình chỉ, chấm dứt, sửa đổi, hoặc xóa tài khoản hoặc quyền truy cập vào dịch vụ, trang web hoặc Dịch vụ, nội dung khác cung cấp bởi chúng tôi nếu chúng tôi nghi ngờ bạn đang không tuân thủ bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiệnhoặc sử dụng Dịch vụ không đúng cách và không hợp pháp mà có hoặc không thông báo cho bạn. Bạn có thể mất tên người dùng và các dữ liệu cá nhân việc bị hủy bỏ hoặc giới hạn tài khoản, cũng như bất kỳ phúc lợi, đặc quyền, các hạng mục thu được từ việc sử dụng Dịch vụ và chúng tôi không có nghĩa vụ đền bù cho bạn bất kỳ những thiệt hại đó.

12.2.     Công ty có quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản nào không hoạt động từ 180 ngày trở lên. Không hoạt động ở đây được hiểu là tài khoản đó không được đăng nhập bởi chủ sở hữu tài khoản. Mọi quyền có liên quan có từ và/hoặc liên quan đến tài khoản đó sẽ được chấm dứt cùng với việc chấm dứt tài khoản.

12.3.     Phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty có quyền ngừng cung cấp và/hoặc hỗ trợ Dịch vụ hoặc một trò chơi cụ thể hoặc một phần của Dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào, tại thời điểm đó giấy phép sử dụng Dịch vụ hoặc một phần sẽ được tự động chấm dứt. Trong trường hợp đó, 1618PLAY sẽ không bị yêu cầu cung cấp hoàn lại tiền, lợi ích hoặc các bồi thường khác cho Người dùng trong việc ngưng dịch vụ. Việc chấm dứt tài khoản của bạn có thể bao gồm vô hiệu hóa truy cập của bạn trong Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào đó bao gồm bất kỳ nội dung bạn đã gửi hoặc những người khác đã gửi.

13.     TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

          Website và Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà không có bất kỳ sự bảo đảm bằng bất kỳ hình thức nào dù được thể hiện hoặc ngụ ý như vậy. Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên website hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu và/hoặc mong muốn của Người dùng. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng sự cung cấp, vận hành các Dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, hoặc bị lỗi, hoặc gặp phải sự cố khiến cho việc cung cấp, vận hành các Dịch vụ diễn ra không được bình thường.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các Nội dung, thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác mà người dùng có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ của chúng tôi, hoặc các thông tin về tài khoản, nhân vật, vật phẩm và các thông tin khác hình thành nên trong quá trình sử dụng Dịch vụ bởi người dùng.

Bạn đồng ý và hiểu rằng, mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp Dịch vụ cũng như bảo đảm cho việc cung cấp Dịch vụ được diễn ra một cách ổn định nhất, nhưng rủi ro luôn có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, bao gồm nhưng không giới hạn tới sự kiện Bất khả kháng, sự cố kỹ thuật, lỗi đường truyền, tấn công từ bên ngoài, sự cố của nhà thầu/Đối tác cung cấp dịch vụ,.... Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ của chúng tôi với tất cả sự rủi ro (nếu có) và đồng ý sẽ không tiến hành bất kỳ hành động pháp lý, hoặc tuyên bố, yêu cầu nào để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho bất kỳ thiệt hại nào (nếu có) từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

14.     Quyền sở hữu trí tuệ của Công ty

          Người dùng đồng ý và công nhận rằng, Dịch vụ của chúng tôi, và tất cả các phần mềm cần thiết, cũng như các yếu tố/nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ  bao gồm nhưng không giới hạn tới các hình ảnh, nhãn hiệu, logo, kiểu dáng, bản vẽ, mô tả, chỉ dẫn, thông báo, mẫu hội thoại, bản đồ, mã lập trình,…  và các yếu tố/nguyên liệu khác cấu thành nên Dịch vụ, (sau đây gọi chung là “Tài sản trí tuệ”), là tài sản độc quyền của Công ty và của Đối tác cung cấp Dịch vụ đó tại mọi thời điểm và trong mọi trường hợp.

Người dùng đồng ý và công nhận rằng, tại mọi thời điểm, Tài sản Trí tuệ được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam cũng như các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thanh viên bất kể các Tài sản Trí tuệ đó đã được Công ty tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hay chưa. Người dùng không có quyền sử dụng bất kỳ Tài sản Trí tuệ nào của Công ty và Đối tác vào mục đích thương mại, hoặc vì mục đích lợi nhuận trừ khi người dụng nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty. Trong trường hợp được phép sử dụng Tài sản Trí tuệ cho các mục đích phi thương mại, người dùng cam kết rằng việc sử dụng Tài sản Trí tuệ như vậy sẽ không tạo ra bất kỳ chỉnh sửa, thay đổi, ảnh hưởng, cản trở, tác động tiêu cực tới Tài sản Trí tuệ, cũng như uy tín, thương hiệu của Công ty.

15.     Luật điều chỉnh

         Điều khoản và Điều kiện được điều chỉnh và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ nội dung nào nào trong Điều khoản và Điều kiện bị xem như là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được theo phán quyết hợp lý của Tòa án, hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, thì nội dung đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản và Điều kiện và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản và Điều kiện.

16.      Các câu hỏi về các điều khoản trên

16.1.    Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản hoặc trò chơi của chúng tôi bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email:  [email protected]

16.2.    Các điều khoản này được cập nhật ngày 24 tháng 10 năm 2016.

16.3.    Bản quyền © 2016 1618PLAY. Tất cả các quyền đều đã được bảo lưu.

17.      BẠN CÓ THỂ RÚT TÊN, XÓA TÊN, YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

17.1.    Rút Lại Sự Đồng Ý

          Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi văn bản hoặc email cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Chúng tôi tại địa chỉ email [email protected], và Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu theo các quy định Chính Sách Bảo Mật này và các nghĩa vụ của Chúng tôi được quy định bởi pháp luật.

          Tuy nhiên, việc Bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho Bạn, và Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của Bạn và/hoặc hợp đồng của Bạn với Chúng tôi và không phải bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào của Bạn.

17.2.    Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

          Nếu Bạn đã đăng ký một tài khoản với Chúng tôi, cá nhân Bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc trên Trang Web hoặc Trò Chơi. Nếu Bạn chưa đăng ký tài khoản với Chúng tôi, cá nhân Bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ Bạn để xác định danh tính của Bạn cũng như bản chất yêu cầu của Bạn để có thể giải quyết yêu cầu của Bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của Bạn bằng cách gửi email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của Chúng tôi tại địa chỉ [email protected].

          Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho Bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của Bạn. Nếu Chúng tôi có tính phí, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn ước tính lệ phí bằng văn bản hoặc email. Vui lòng lưu ý rằng Chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của Bạn trừ phi Bạn đã đồng ý đóng phí.

          Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của Bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.